درباره ی ما


درباره ی ما

کارآموزی همیشه به عنوان یک فرصت یا مشکل، هم بین دانشجوها و هم برای شرکت ها مطرح بوده.

دانشجویان، معمولا به دنبال فرصت هایی برای کارآموزی هستند که بتوانند یک تجربه ی واقعی از صنعت را کسب کنند و دوست دارند به آن به عنوان اولین پله ی ورود به صنعت و بازارکار نگاه کنند.

شرکت ها هم دنبال دانشجویان مستعد و توانا هستند. چرا که همکاری با دانشجویان مستعد، به عنوان یک سرمایه گذاری پرسود و ارزان است.

کاروژه از سال 96 در پی ایجاد این پیوند بوده. کاروژه متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، توان خود را بر آن گذاشته تا شرکت های مناسب و پروژه های معتبر را شناسایی کند و آن هارا با دانشجویانی که دنبال چالش واقعی در صنعت هستند مرتبط سازد.