2 کارآموزی پیدا شدند

شرکت معدنی باغ سفید گناباد

کارآموز مهندسی معدن در شرکت معدن باغ سفید گناباد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   گناباد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: دفترداری و کار استخراج 

شرکت تعاونی معدنی بهارستان خراسان

نظارت بر نحوه ایمنی کارگاه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
1 سال پیش   گناباد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف:آشنایی با کلیه مواردی که در هر بخش باید رعایت شود تا سبب بروز حادثه یا مشکل نشودآشنایی با خطرات تهدید کننده افرادآشنایی با نحوه بازرسی تجهیزاتجذابیت های محل کار:با توجه ب...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید