6 کارآموزی پیدا شدند

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

کنترل کیفیت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
4 ماه پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
میزان آلودگی و تعیین نوع فرآورده های نفتی

كسري سازان طبرستان

کارآموزی در شرکت کسری سازان طبرستان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
4 ماه پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت کسری سازان طبرستان

مرکز فنی و حرفه ای سردار سلیمانی

مرکز فنی و حرفه ای سردار سلیمانی(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

مرکز فنی و حرفه ای سردار سلیمانی

مرکز فنی و حرفه ای سردار سلیمانی(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

مهاب سازه شمال

مهاب سازه شمال(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

مهاب سازه شمال

مهاب سازه شمال(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   گرگان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید