1 کارآموزی پیدا شدند

عالی ذوب کویر

تحقیق درباره آینده مولیبدن در صنعت و بازیافت آن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مواد و متالورژی
5 روز پیش   یزد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق درباره آینده مولیبدن در صنعت و بازیافت مولیبدن نوع دوره : دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید