1 کارآموزی پیدا شدند

فرازین خانه شکلات

کارآموزی مهندسی شیمی در آزمایشگاه و سالن تولید انواع شکلات و فرآورده ه...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   چناران - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کنترل و آزمایش مواد اولیه ورودی، محصولات در حین تولید، محصول نهایی و تشخیص نقاط بحرانی و کنترل این نقاط با نمونه برداری های آماری و انجام آزمایشات مربوطه  و همکاری با بخش R&D ج...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید