3 کارآموزی پیدا شدند

گاز استان همدان-شعبه سنگ شیر

کارآموزی در شرکت گاز استان همدان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
2 روز پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت گاز استان همدان

مخابرات ایران منطقه همدان

کارآموزی در شرکت مخابرات همدان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
2 روز پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت مخابرات همدان

مخابرات ایران منطقه همدان

مدیریت فرآیند های حوزه ی تجاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی صنایع
3 روز پیش   همدان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه بعد از آشنایی با اصول مدیریت فرآیند و محوطه پایش آنها کارآموز از روش های مصاحبه حضور در محل و بررسی مستندات استفاده نموده و فرآیند های حوزه تجاری را شناسایی می نماید.س...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید