1 کارآموزی پیدا شدند

سیمان لارستان

کارآموز مهندسی شیمی در شرکت سیمان لارستان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   لارستان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط محیط کار- استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی واحدحضور مرتب طبق برنامه تنظیمی محل کارآموزی و دستورالعمل های واحد صنعتیحفظ اطلاعات محرمانه...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید