1 کارآموزی پیدا شدند

شهد زاگرس جهان بين

کارآموزی در بخش تولید و کنترل کیفیت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
7 ماه پیش   شهرکرد - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام و اجرای کلیه قوانین شرکت رعایت بهداشت فردی و  گروهی رعایت موارد ایمنی فردی و  گروهی انجام تمامی امور محوله از سوی سرپرست جذابیت های محل کار: این شرکت اولین و بزرگترین کارخانه...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید