14 کارآموزی پیدا شدند

دخانیات گیلان

دخانیات گیلان (دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
شرکت تجاری و صنعتی مثلث فن آوری

شرکت تجاری و صنعتی مثلث فن آوری (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
شرکت تجاری و صنعتی مثلث فن آوری

شرکت تجاری و صنعتی مثلث فن آوری (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
کارگاه نوین سنگ شکن خزر

کارگاه نوین سنگ شکن خزر(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
کارگاه نوین سنگ شکن خزر

کارگاه نوین سنگ شکن خزر(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
صنایع ماشین سازی امیدی

صنایع ماشین سازی امیدی(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
صنایع ماشین سازی امیدی

صنایع ماشین سازی امیدی(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
آرامش گاز بندر

آرامش گاز بندر (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
آرامش گاز بندر

آرامش گاز بندر (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
آب و فاضلاب استان گیلان

آب و فاضلاب استان گیلان (دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
مرکز اموزش و فنی حرفه ای شهید انصاری

مرکز آموزش و فنی حرفه ای شهید انصاری (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
مرکز اموزش و فنی حرفه ای شهید انصاری

مرکز آموزش و فنی حرفه ای شهید انصاری (دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
5 ماه پیش   رشت - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید