1 کارآموزی پیدا شدند

ایران دلکو

لجستیک

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: لجستیک و زنجیره تأمین
2 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
هدف: پیاده سازی و کنترل اجزای الزامات جهت اخذ گرید A لجستیکی خروجی: انجام کلیه فرآیندها طبق استانداردهای لجستیکی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید