1 کارآموزی پیدا شدند

ایستا صنعت وطن

آشنایی با آزمایشگاه شیمی، شیمی مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، آب، خاک و پ...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
8 ماه پیش   قم تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
- در ابتدا دانشجو آشنایی کلی با آزمایشگاه، محیط و اصول ایمنی در آن را آشنا خواهد شد . - روش استاندارد خوانی و خلاصه بندی مطالب و اجرا مطابق با استاندارد را فرا خواهد گرفت. - آشنایی...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید