1 کارآموزی پیدا شدند

شتابدهنده پترو پالاتوس

دانشجویی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر روزانه
رسالت این مرکز ارائه راهکارهای نوآورانه به نیازهای فناورانه وزارت نفت و چهار شرکت اصلی تابعه آن می باشد.جهت عضویت در تیم های تحقیق و توسعه مستقر در مرکز ، دانشجویان رشته مهندسی شیم...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید