1 کارآموزی پیدا شدند

رایان اکسون

آشنایی با طراحی و انجام پروژه های اکتشافی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن_اکتشافات
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایفحضور در شرکت بر اساس برنامه زمانی ارائه شده به کارآموزرعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های شرکت در رابطه با نوع پوشش و رعایت موازین اجتماعی، اخلاقی و ...همکاری...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید