1 کارآموزی پیدا شدند

رایان اکسون

آشنایی با طراحی و انجام پروژه های اکتشافی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف حضور در شرکت بر اساس برنامه زمانی ارائه شده به کارآموز رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های شرکت در رابطه با نوع پوشش و رعایت موازین اجتماعی، اخلاقی و ... همکا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید