1 کارآموزی پیدا شدند

گسترش ارتباطات بهداد

طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
وابسته به پروژه های شرکت در زمان انجام کاراموزی زمینه فعالیت :طراحی وتولید انتن های فرستنده گیرنده ماکروویوو انتن های مخابرتی طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی طراحی و تولید تجهیزا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید