1 کارآموزی پیدا شدند

دارو سازی رامو فارمین

تحقیق در عملیات و کنترل پروژه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی-علم مواد
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تعریف دامنه و اهداف پروژه  پیش بینی منابع لازم برای پیش برد پروژه و مدیریت موثر منابع ارزیابی دوره ای پروژه بر اساس برنامه زمان بندی پیگیری و هماهنگی فعالیت های مرتبط با پروژه نوع...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید