7 کارآموزی پیدا شدند

مرکز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع دانشگاه تهران

کارآموز در حوزه علم داده. علم فرآیند. تحول دیجیتال مبتنی بر صنعت 4.

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی- کارآفرینی- مدیریت- MBA- هوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تأمین- علوم مهندسی- فرآیند- آموزش و بهسازی منابع انسانی
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
Utperm.com

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

مپصا اچ آر

منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آموزش و بهسازی منابع انسانی
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در شرکت مپصا اچ آر در زمینه برگزاری بوت کمپ های برنامه نویسی فعالیت می کنیم و در حال حاضر با توجه به بازار رو به رشد و نیاز بالای بازار برای بهبود فرآیند های مرتبط به دنبال یک ه...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید