کارآموزی در میان آزمایشگاه رباتیک و هوش ماشین دانشگاه تهران, ایران